کمترین: 
8199
بیشترین: 
9048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8199
زمان: 
4/4 22:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 تیر 1397 , 8199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":8835},{"date":"1397/04/04 10:30","price":8839},{"date":"1397/04/04 10:40","price":8840},{"date":"1397/04/04 10:50","price":8836},{"date":"1397/04/04 11:00","price":8840},{"date":"1397/04/04 11:10","price":8835},{"date":"1397/04/04 11:20","price":8837},{"date":"1397/04/04 11:30","price":8503},{"date":"1397/04/04 11:40","price":8293},{"date":"1397/04/04 11:50","price":8411},{"date":"1397/04/04 12:00","price":8417},{"date":"1397/04/04 12:10","price":8409},{"date":"1397/04/04 12:20","price":8410},{"date":"1397/04/04 12:40","price":8405},{"date":"1397/04/04 12:50","price":8408},{"date":"1397/04/04 13:00","price":8405},{"date":"1397/04/04 13:10","price":8481},{"date":"1397/04/04 13:20","price":8484},{"date":"1397/04/04 13:30","price":8485},{"date":"1397/04/04 14:00","price":8489},{"date":"1397/04/04 14:10","price":8615},{"date":"1397/04/04 14:30","price":8618},{"date":"1397/04/04 14:40","price":8616},{"date":"1397/04/04 14:50","price":8621},{"date":"1397/04/04 15:00","price":9048},{"date":"1397/04/04 15:20","price":8680},{"date":"1397/04/04 15:40","price":8685},{"date":"1397/04/04 16:10","price":8680},{"date":"1397/04/04 16:20","price":8652},{"date":"1397/04/04 16:30","price":8650},{"date":"1397/04/04 16:40","price":8655},{"date":"1397/04/04 16:50","price":8654},{"date":"1397/04/04 17:00","price":8656},{"date":"1397/04/04 17:20","price":8614},{"date":"1397/04/04 19:10","price":8623},{"date":"1397/04/04 19:20","price":8373},{"date":"1397/04/04 20:30","price":8242},{"date":"1397/04/04 21:40","price":8210},{"date":"1397/04/04 22:50","price":8199}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399