کمترین: 
6080
بیشترین: 
6723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6083
زمان: 
4/4 22:50
قیمت دلار کانادا امروز 4 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 تیر 1397 , 6083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":6562},{"date":"1397/04/04 10:30","price":6566},{"date":"1397/04/04 10:40","price":6567},{"date":"1397/04/04 10:50","price":6570},{"date":"1397/04/04 11:00","price":6571},{"date":"1397/04/04 11:10","price":6568},{"date":"1397/04/04 11:20","price":6570},{"date":"1397/04/04 11:30","price":6321},{"date":"1397/04/04 11:40","price":6159},{"date":"1397/04/04 11:50","price":6251},{"date":"1397/04/04 12:00","price":6253},{"date":"1397/04/04 12:10","price":6245},{"date":"1397/04/04 12:20","price":6248},{"date":"1397/04/04 12:40","price":6249},{"date":"1397/04/04 12:50","price":6252},{"date":"1397/04/04 13:00","price":6254},{"date":"1397/04/04 13:10","price":6313},{"date":"1397/04/04 13:20","price":6307},{"date":"1397/04/04 13:30","price":6306},{"date":"1397/04/04 13:40","price":6304},{"date":"1397/04/04 14:00","price":6307},{"date":"1397/04/04 14:10","price":6407},{"date":"1397/04/04 14:30","price":6406},{"date":"1397/04/04 14:40","price":6408},{"date":"1397/04/04 14:50","price":6405},{"date":"1397/04/04 15:00","price":6723},{"date":"1397/04/04 15:20","price":6445},{"date":"1397/04/04 15:40","price":6448},{"date":"1397/04/04 15:50","price":6447},{"date":"1397/04/04 16:10","price":6446},{"date":"1397/04/04 16:20","price":6428},{"date":"1397/04/04 16:30","price":6425},{"date":"1397/04/04 16:40","price":6429},{"date":"1397/04/04 16:50","price":6433},{"date":"1397/04/04 17:00","price":6431},{"date":"1397/04/04 17:20","price":6397},{"date":"1397/04/04 19:10","price":6408},{"date":"1397/04/04 19:20","price":6210},{"date":"1397/04/04 20:30","price":6119},{"date":"1397/04/04 21:40","price":6080},{"date":"1397/04/04 22:50","price":6083}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399