کمترین: 
2204
بیشترین: 
2434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2205
زمان: 
4/4 22:50
قیمت درهم امارات امروز 4 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":2375},{"date":"1397/04/04 10:30","price":2377},{"date":"1397/04/04 10:50","price":2378},{"date":"1397/04/04 11:00","price":2379},{"date":"1397/04/04 11:10","price":2378},{"date":"1397/04/04 11:20","price":2379},{"date":"1397/04/04 11:30","price":2288},{"date":"1397/04/04 11:40","price":2230},{"date":"1397/04/04 11:50","price":2264},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2263},{"date":"1397/04/04 12:10","price":2262},{"date":"1397/04/04 12:40","price":2261},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2260},{"date":"1397/04/04 13:10","price":2281},{"date":"1397/04/04 13:20","price":2280},{"date":"1397/04/04 13:30","price":2281},{"date":"1397/04/04 14:00","price":2282},{"date":"1397/04/04 14:10","price":2318},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2434},{"date":"1397/04/04 15:20","price":2335},{"date":"1397/04/04 15:40","price":2337},{"date":"1397/04/04 15:50","price":2336},{"date":"1397/04/04 16:10","price":2334},{"date":"1397/04/04 16:20","price":2327},{"date":"1397/04/04 16:30","price":2326},{"date":"1397/04/04 16:40","price":2327},{"date":"1397/04/04 17:20","price":2314},{"date":"1397/04/04 19:10","price":2318},{"date":"1397/04/04 19:20","price":2250},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2217},{"date":"1397/04/04 21:40","price":2204},{"date":"1397/04/04 22:50","price":2205}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399