کمترین: 
9471
بیشترین: 
10413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9473
زمان: 
4/4 22:50
قیمت یورو امروز 4 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 تیر 1397 , 9473 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":10168},{"date":"1397/04/04 10:30","price":10172},{"date":"1397/04/04 10:40","price":10170},{"date":"1397/04/04 10:50","price":10166},{"date":"1397/04/04 11:00","price":10171},{"date":"1397/04/04 11:10","price":10165},{"date":"1397/04/04 11:20","price":10169},{"date":"1397/04/04 11:30","price":9783},{"date":"1397/04/04 11:40","price":9536},{"date":"1397/04/04 11:50","price":9683},{"date":"1397/04/04 12:00","price":9668},{"date":"1397/04/04 12:10","price":9670},{"date":"1397/04/04 12:20","price":9664},{"date":"1397/04/04 12:40","price":9668},{"date":"1397/04/04 12:50","price":9666},{"date":"1397/04/04 13:00","price":9667},{"date":"1397/04/04 13:10","price":9767},{"date":"1397/04/04 13:20","price":9763},{"date":"1397/04/04 13:30","price":9772},{"date":"1397/04/04 13:40","price":9768},{"date":"1397/04/04 14:00","price":9773},{"date":"1397/04/04 14:10","price":9925},{"date":"1397/04/04 14:30","price":9908},{"date":"1397/04/04 14:40","price":9915},{"date":"1397/04/04 14:50","price":9919},{"date":"1397/04/04 15:00","price":10413},{"date":"1397/04/04 15:20","price":9992},{"date":"1397/04/04 15:40","price":9991},{"date":"1397/04/04 15:50","price":9992},{"date":"1397/04/04 16:10","price":10009},{"date":"1397/04/04 16:20","price":9982},{"date":"1397/04/04 16:40","price":9988},{"date":"1397/04/04 16:50","price":9985},{"date":"1397/04/04 17:00","price":9983},{"date":"1397/04/04 17:20","price":9941},{"date":"1397/04/04 19:10","price":9950},{"date":"1397/04/04 19:20","price":9653},{"date":"1397/04/04 20:30","price":9519},{"date":"1397/04/04 21:40","price":9471},{"date":"1397/04/04 22:50","price":9473}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399