کمترین: 
11308.1
بیشترین: 
11308.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11308.1
زمان: 
4/4 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 4 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 تیر 1397 , 11308.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":11308.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399