کمترین: 
14055.5
بیشترین: 
14055.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14055.5
زمان: 
4/4 09:20
قیمت دینار کویت امروز 4 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 تیر 1397 , 14055.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":14055.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399