کمترین: 
73.64
بیشترین: 
74.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.22
زمان: 
4/4 23:00
قیمت نفت برنت امروز 4 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 تیر 1397 , 74.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 05:00","price":73.88},{"date":"1397/04/04 05:32","price":73.64},{"date":"1397/04/04 06:00","price":73.83},{"date":"1397/04/04 06:32","price":73.85},{"date":"1397/04/04 07:00","price":73.92},{"date":"1397/04/04 07:32","price":73.9},{"date":"1397/04/04 08:00","price":73.91},{"date":"1397/04/04 08:32","price":74.05},{"date":"1397/04/04 09:00","price":74},{"date":"1397/04/04 09:32","price":74.09},{"date":"1397/04/04 10:32","price":74.02},{"date":"1397/04/04 11:00","price":74.05},{"date":"1397/04/04 11:32","price":74.08},{"date":"1397/04/04 12:00","price":74.09},{"date":"1397/04/04 12:32","price":74.49},{"date":"1397/04/04 13:00","price":74.78},{"date":"1397/04/04 13:32","price":74.65},{"date":"1397/04/04 14:00","price":74.62},{"date":"1397/04/04 14:32","price":74.46},{"date":"1397/04/04 15:00","price":74.23},{"date":"1397/04/04 15:32","price":74.05},{"date":"1397/04/04 16:00","price":74.31},{"date":"1397/04/04 16:32","price":74.3},{"date":"1397/04/04 17:08","price":74.47},{"date":"1397/04/04 17:32","price":74.31},{"date":"1397/04/04 18:32","price":74},{"date":"1397/04/04 19:32","price":73.88},{"date":"1397/04/04 20:32","price":74.06},{"date":"1397/04/04 22:00","price":74.17},{"date":"1397/04/04 23:00","price":74.22}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399