کمترین: 
2.898
بیشترین: 
2.928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.913
زمان: 
4/4 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 4 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2.913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 03:00","price":2.928},{"date":"1397/04/04 03:32","price":2.92},{"date":"1397/04/04 04:00","price":2.922},{"date":"1397/04/04 05:32","price":2.925},{"date":"1397/04/04 06:00","price":2.927},{"date":"1397/04/04 07:00","price":2.926},{"date":"1397/04/04 07:32","price":2.925},{"date":"1397/04/04 08:00","price":2.924},{"date":"1397/04/04 09:00","price":2.925},{"date":"1397/04/04 09:32","price":2.922},{"date":"1397/04/04 10:00","price":2.92},{"date":"1397/04/04 10:32","price":2.917},{"date":"1397/04/04 11:32","price":2.92},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2.917},{"date":"1397/04/04 12:32","price":2.909},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2.908},{"date":"1397/04/04 13:32","price":2.907},{"date":"1397/04/04 14:32","price":2.905},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2.907},{"date":"1397/04/04 15:32","price":2.906},{"date":"1397/04/04 16:00","price":2.904},{"date":"1397/04/04 16:32","price":2.898},{"date":"1397/04/04 17:08","price":2.909},{"date":"1397/04/04 17:32","price":2.916},{"date":"1397/04/04 18:32","price":2.906},{"date":"1397/04/04 19:32","price":2.915},{"date":"1397/04/04 20:32","price":2.917},{"date":"1397/04/04 23:00","price":2.913}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399