کمترین: 
2.024
بیشترین: 
2.0398
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0351
زمان: 
4/4 23:00
قیمت بنزین امروز 4 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 تیر 1397 , 2.0351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 03:00","price":2.0309},{"date":"1397/04/04 03:32","price":2.0276},{"date":"1397/04/04 04:00","price":2.0345},{"date":"1397/04/04 04:32","price":2.0332},{"date":"1397/04/04 05:00","price":2.0288},{"date":"1397/04/04 05:32","price":2.0274},{"date":"1397/04/04 06:00","price":2.0298},{"date":"1397/04/04 06:32","price":2.0294},{"date":"1397/04/04 07:00","price":2.029},{"date":"1397/04/04 07:32","price":2.0289},{"date":"1397/04/04 08:00","price":2.028},{"date":"1397/04/04 08:32","price":2.0289},{"date":"1397/04/04 09:00","price":2.0276},{"date":"1397/04/04 09:32","price":2.0287},{"date":"1397/04/04 10:00","price":2.0276},{"date":"1397/04/04 10:32","price":2.0257},{"date":"1397/04/04 11:00","price":2.0255},{"date":"1397/04/04 11:32","price":2.0265},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2.024},{"date":"1397/04/04 12:32","price":2.0348},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2.0398},{"date":"1397/04/04 13:32","price":2.0365},{"date":"1397/04/04 14:32","price":2.0322},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2.0282},{"date":"1397/04/04 15:32","price":2.0255},{"date":"1397/04/04 16:00","price":2.0304},{"date":"1397/04/04 16:32","price":2.0324},{"date":"1397/04/04 17:08","price":2.0365},{"date":"1397/04/04 17:32","price":2.0311},{"date":"1397/04/04 18:32","price":2.028},{"date":"1397/04/04 19:32","price":2.0275},{"date":"1397/04/04 20:32","price":2.0317},{"date":"1397/04/04 22:00","price":2.0296},{"date":"1397/04/04 23:00","price":2.0351}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399