کمترین: 
2.0922
بیشترین: 
2.1227
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1096
زمان: 
4/4 23:00
قیمت نفت کوره امروز 4 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2.1096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 03:00","price":2.0979},{"date":"1397/04/04 03:32","price":2.0983},{"date":"1397/04/04 04:00","price":2.1036},{"date":"1397/04/04 04:32","price":2.1027},{"date":"1397/04/04 05:00","price":2.096},{"date":"1397/04/04 05:32","price":2.0922},{"date":"1397/04/04 06:00","price":2.093},{"date":"1397/04/04 06:32","price":2.0962},{"date":"1397/04/04 07:00","price":2.0997},{"date":"1397/04/04 07:32","price":2.0984},{"date":"1397/04/04 08:00","price":2.0992},{"date":"1397/04/04 08:32","price":2.1016},{"date":"1397/04/04 09:00","price":2.101},{"date":"1397/04/04 09:32","price":2.1028},{"date":"1397/04/04 10:00","price":2.1021},{"date":"1397/04/04 10:32","price":2.1018},{"date":"1397/04/04 11:00","price":2.101},{"date":"1397/04/04 11:32","price":2.1021},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2.1019},{"date":"1397/04/04 12:32","price":2.115},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2.1227},{"date":"1397/04/04 13:32","price":2.1173},{"date":"1397/04/04 14:00","price":2.1161},{"date":"1397/04/04 14:32","price":2.1119},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2.1086},{"date":"1397/04/04 15:32","price":2.1049},{"date":"1397/04/04 16:00","price":2.1087},{"date":"1397/04/04 16:32","price":2.1115},{"date":"1397/04/04 17:08","price":2.1143},{"date":"1397/04/04 17:32","price":2.111},{"date":"1397/04/04 18:00","price":2.1096},{"date":"1397/04/04 18:32","price":2.1023},{"date":"1397/04/04 19:32","price":2.0941},{"date":"1397/04/04 20:32","price":2.1012},{"date":"1397/04/04 21:32","price":2.104},{"date":"1397/04/04 22:00","price":2.1013},{"date":"1397/04/04 23:00","price":2.1096}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399