کمترین: 
68.06
بیشترین: 
69.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.06
زمان: 
4/4 23:00
قیمت نفت سبک امروز 4 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 تیر 1397 , 68.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 03:00","price":68.45},{"date":"1397/04/04 03:32","price":68.52},{"date":"1397/04/04 04:00","price":68.81},{"date":"1397/04/04 04:32","price":68.72},{"date":"1397/04/04 05:00","price":68.47},{"date":"1397/04/04 05:32","price":68.18},{"date":"1397/04/04 06:00","price":68.34},{"date":"1397/04/04 06:32","price":68.4},{"date":"1397/04/04 07:00","price":68.28},{"date":"1397/04/04 07:32","price":68.34},{"date":"1397/04/04 08:32","price":68.42},{"date":"1397/04/04 09:00","price":68.36},{"date":"1397/04/04 09:32","price":68.44},{"date":"1397/04/04 10:00","price":68.42},{"date":"1397/04/04 10:32","price":68.36},{"date":"1397/04/04 11:00","price":68.44},{"date":"1397/04/04 11:32","price":68.47},{"date":"1397/04/04 12:00","price":68.44},{"date":"1397/04/04 12:32","price":68.66},{"date":"1397/04/04 13:00","price":68.83},{"date":"1397/04/04 13:32","price":68.72},{"date":"1397/04/04 14:00","price":68.84},{"date":"1397/04/04 14:32","price":68.89},{"date":"1397/04/04 15:00","price":68.75},{"date":"1397/04/04 15:32","price":68.56},{"date":"1397/04/04 16:00","price":68.81},{"date":"1397/04/04 16:32","price":68.89},{"date":"1397/04/04 17:08","price":69.03},{"date":"1397/04/04 17:32","price":69.06},{"date":"1397/04/04 18:32","price":69.14},{"date":"1397/04/04 19:32","price":68.86},{"date":"1397/04/04 20:32","price":68.39},{"date":"1397/04/04 22:00","price":68.17},{"date":"1397/04/04 23:00","price":68.06}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399