کمترین: 
4669
بیشترین: 
5310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5108
زمان: 
4/3 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 3 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 تیر 1397 , 5108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":4780},{"date":"1397/04/03 11:00","price":4754},{"date":"1397/04/03 11:10","price":4728},{"date":"1397/04/03 12:10","price":4669},{"date":"1397/04/03 12:20","price":4686},{"date":"1397/04/03 13:20","price":4794},{"date":"1397/04/03 13:30","price":4846},{"date":"1397/04/03 16:00","price":5014},{"date":"1397/04/03 16:20","price":5059},{"date":"1397/04/03 16:30","price":5071},{"date":"1397/04/03 16:40","price":5098},{"date":"1397/04/03 16:50","price":5137},{"date":"1397/04/03 17:10","price":5142},{"date":"1397/04/03 17:20","price":5151},{"date":"1397/04/03 17:30","price":5147},{"date":"1397/04/03 17:40","price":5248},{"date":"1397/04/03 17:50","price":5230},{"date":"1397/04/03 18:00","price":5218},{"date":"1397/04/03 18:10","price":5222},{"date":"1397/04/03 18:30","price":5236},{"date":"1397/04/03 19:00","price":5292},{"date":"1397/04/03 19:20","price":5310},{"date":"1397/04/03 20:00","price":5228},{"date":"1397/04/03 21:10","price":5108}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399