کمترین: 
1996
بیشترین: 
2270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2183
زمان: 
4/3 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 2183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":2043},{"date":"1397/04/03 11:00","price":2032},{"date":"1397/04/03 11:20","price":2021},{"date":"1397/04/03 12:10","price":1996},{"date":"1397/04/03 12:20","price":2003},{"date":"1397/04/03 13:20","price":2049},{"date":"1397/04/03 13:30","price":2069},{"date":"1397/04/03 14:00","price":2098},{"date":"1397/04/03 14:10","price":2083},{"date":"1397/04/03 14:20","price":2081},{"date":"1397/04/03 14:30","price":2055},{"date":"1397/04/03 14:40","price":2085},{"date":"1397/04/03 15:00","price":2113},{"date":"1397/04/03 15:10","price":2107},{"date":"1397/04/03 15:20","price":2115},{"date":"1397/04/03 15:30","price":2119},{"date":"1397/04/03 16:00","price":2149},{"date":"1397/04/03 16:20","price":2162},{"date":"1397/04/03 16:30","price":2168},{"date":"1397/04/03 16:40","price":2179},{"date":"1397/04/03 16:50","price":2191},{"date":"1397/04/03 17:10","price":2198},{"date":"1397/04/03 17:20","price":2202},{"date":"1397/04/03 17:30","price":2200},{"date":"1397/04/03 17:40","price":2243},{"date":"1397/04/03 17:50","price":2236},{"date":"1397/04/03 18:00","price":2231},{"date":"1397/04/03 18:10","price":2236},{"date":"1397/04/03 18:20","price":2232},{"date":"1397/04/03 18:30","price":2238},{"date":"1397/04/03 19:00","price":2262},{"date":"1397/04/03 19:20","price":2270},{"date":"1397/04/03 20:00","price":2235},{"date":"1397/04/03 21:10","price":2183}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399