کمترین: 
987
بیشترین: 
1123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1080
زمان: 
4/3 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 3 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 تیر 1397 , 1080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":1011},{"date":"1397/04/03 11:00","price":1005},{"date":"1397/04/03 11:20","price":1000},{"date":"1397/04/03 12:10","price":987},{"date":"1397/04/03 12:20","price":991},{"date":"1397/04/03 13:20","price":1014},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1023},{"date":"1397/04/03 14:00","price":1037},{"date":"1397/04/03 14:10","price":1030},{"date":"1397/04/03 14:20","price":1029},{"date":"1397/04/03 14:30","price":1016},{"date":"1397/04/03 14:40","price":1031},{"date":"1397/04/03 15:00","price":1044},{"date":"1397/04/03 15:10","price":1042},{"date":"1397/04/03 15:20","price":1045},{"date":"1397/04/03 15:30","price":1047},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1063},{"date":"1397/04/03 16:20","price":1070},{"date":"1397/04/03 16:30","price":1072},{"date":"1397/04/03 16:40","price":1078},{"date":"1397/04/03 16:50","price":1084},{"date":"1397/04/03 17:10","price":1087},{"date":"1397/04/03 17:20","price":1089},{"date":"1397/04/03 17:30","price":1088},{"date":"1397/04/03 17:40","price":1110},{"date":"1397/04/03 17:50","price":1106},{"date":"1397/04/03 18:00","price":1103},{"date":"1397/04/03 18:10","price":1106},{"date":"1397/04/03 18:20","price":1104},{"date":"1397/04/03 18:30","price":1107},{"date":"1397/04/03 19:00","price":1119},{"date":"1397/04/03 19:20","price":1123},{"date":"1397/04/03 20:00","price":1106},{"date":"1397/04/03 21:10","price":1080}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399