کمترین: 
1248
بیشترین: 
1420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1366
زمان: 
4/3 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 3 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 تیر 1397 , 1366 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":1278},{"date":"1397/04/03 11:00","price":1271},{"date":"1397/04/03 11:20","price":1264},{"date":"1397/04/03 12:10","price":1248},{"date":"1397/04/03 12:20","price":1253},{"date":"1397/04/03 13:20","price":1282},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1295},{"date":"1397/04/03 14:00","price":1313},{"date":"1397/04/03 14:10","price":1304},{"date":"1397/04/03 14:20","price":1303},{"date":"1397/04/03 14:30","price":1287},{"date":"1397/04/03 14:40","price":1305},{"date":"1397/04/03 15:00","price":1323},{"date":"1397/04/03 15:10","price":1319},{"date":"1397/04/03 15:20","price":1324},{"date":"1397/04/03 15:30","price":1326},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1344},{"date":"1397/04/03 16:20","price":1353},{"date":"1397/04/03 16:30","price":1356},{"date":"1397/04/03 16:40","price":1363},{"date":"1397/04/03 16:50","price":1370},{"date":"1397/04/03 17:10","price":1378},{"date":"1397/04/03 17:20","price":1377},{"date":"1397/04/03 17:30","price":1376},{"date":"1397/04/03 17:40","price":1400},{"date":"1397/04/03 17:50","price":1398},{"date":"1397/04/03 18:00","price":1395},{"date":"1397/04/03 18:10","price":1398},{"date":"1397/04/03 18:20","price":1396},{"date":"1397/04/03 18:30","price":1400},{"date":"1397/04/03 19:00","price":1415},{"date":"1397/04/03 19:20","price":1420},{"date":"1397/04/03 20:00","price":1398},{"date":"1397/04/03 21:10","price":1366}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399