کمترین: 
20919
بیشترین: 
23791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22884
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دینار بحرین امروز 3 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 تیر 1397 , 22884 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":21415},{"date":"1397/04/03 11:00","price":21299},{"date":"1397/04/03 11:20","price":21181},{"date":"1397/04/03 12:10","price":20919},{"date":"1397/04/03 12:20","price":20995},{"date":"1397/04/03 13:20","price":21477},{"date":"1397/04/03 13:30","price":21711},{"date":"1397/04/03 14:00","price":22012},{"date":"1397/04/03 14:10","price":21857},{"date":"1397/04/03 14:20","price":21842},{"date":"1397/04/03 14:30","price":21567},{"date":"1397/04/03 14:40","price":21881},{"date":"1397/04/03 15:00","price":22169},{"date":"1397/04/03 15:10","price":22114},{"date":"1397/04/03 15:20","price":22193},{"date":"1397/04/03 15:30","price":22232},{"date":"1397/04/03 16:00","price":22520},{"date":"1397/04/03 16:20","price":22664},{"date":"1397/04/03 16:30","price":22722},{"date":"1397/04/03 16:40","price":22842},{"date":"1397/04/03 16:50","price":22960},{"date":"1397/04/03 17:10","price":23094},{"date":"1397/04/03 17:20","price":23078},{"date":"1397/04/03 17:30","price":23062},{"date":"1397/04/03 17:40","price":23458},{"date":"1397/04/03 17:50","price":23435},{"date":"1397/04/03 18:00","price":23379},{"date":"1397/04/03 18:10","price":23435},{"date":"1397/04/03 18:20","price":23395},{"date":"1397/04/03 18:30","price":23458},{"date":"1397/04/03 19:00","price":23710},{"date":"1397/04/03 19:20","price":23791},{"date":"1397/04/03 20:00","price":23424},{"date":"1397/04/03 21:10","price":22884}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399