کمترین: 
20671
بیشترین: 
23508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22613
زمان: 
4/3 21:10
قیمت ریال عمان امروز 3 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 تیر 1397 , 22613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":21160},{"date":"1397/04/03 11:00","price":21046},{"date":"1397/04/03 11:10","price":20930},{"date":"1397/04/03 12:10","price":20671},{"date":"1397/04/03 12:20","price":20746},{"date":"1397/04/03 13:20","price":21222},{"date":"1397/04/03 13:30","price":21453},{"date":"1397/04/03 14:00","price":21751},{"date":"1397/04/03 14:10","price":21598},{"date":"1397/04/03 14:20","price":21582},{"date":"1397/04/03 14:30","price":21311},{"date":"1397/04/03 14:40","price":21621},{"date":"1397/04/03 15:00","price":21906},{"date":"1397/04/03 15:10","price":21852},{"date":"1397/04/03 15:20","price":21929},{"date":"1397/04/03 15:30","price":21968},{"date":"1397/04/03 16:00","price":22253},{"date":"1397/04/03 16:20","price":22395},{"date":"1397/04/03 16:30","price":22452},{"date":"1397/04/03 16:40","price":22571},{"date":"1397/04/03 16:50","price":22688},{"date":"1397/04/03 17:10","price":22765},{"date":"1397/04/03 17:20","price":22804},{"date":"1397/04/03 17:30","price":22789},{"date":"1397/04/03 17:40","price":23234},{"date":"1397/04/03 17:50","price":23156},{"date":"1397/04/03 18:00","price":23102},{"date":"1397/04/03 18:10","price":23156},{"date":"1397/04/03 18:20","price":23117},{"date":"1397/04/03 18:30","price":23180},{"date":"1397/04/03 19:00","price":23428},{"date":"1397/04/03 19:20","price":23508},{"date":"1397/04/03 20:00","price":23146},{"date":"1397/04/03 21:10","price":22613}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399