کمترین: 
26498
بیشترین: 
30135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28987
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دینار کویت امروز 3 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 تیر 1397 , 28987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":27125},{"date":"1397/04/03 11:00","price":26979},{"date":"1397/04/03 11:20","price":26830},{"date":"1397/04/03 12:10","price":26498},{"date":"1397/04/03 12:20","price":26594},{"date":"1397/04/03 13:20","price":27205},{"date":"1397/04/03 13:30","price":27316},{"date":"1397/04/03 14:00","price":27695},{"date":"1397/04/03 14:10","price":27501},{"date":"1397/04/03 14:20","price":27481},{"date":"1397/04/03 14:30","price":27135},{"date":"1397/04/03 14:40","price":27530},{"date":"1397/04/03 15:00","price":27893},{"date":"1397/04/03 15:10","price":27824},{"date":"1397/04/03 15:20","price":27922},{"date":"1397/04/03 15:30","price":27972},{"date":"1397/04/03 16:00","price":28525},{"date":"1397/04/03 16:20","price":28708},{"date":"1397/04/03 16:30","price":28781},{"date":"1397/04/03 16:40","price":28934},{"date":"1397/04/03 16:50","price":29083},{"date":"1397/04/03 17:10","price":29252},{"date":"1397/04/03 17:20","price":29232},{"date":"1397/04/03 17:30","price":29212},{"date":"1397/04/03 17:40","price":29713},{"date":"1397/04/03 17:50","price":29683},{"date":"1397/04/03 18:00","price":29614},{"date":"1397/04/03 18:10","price":29683},{"date":"1397/04/03 18:20","price":29634},{"date":"1397/04/03 18:30","price":29713},{"date":"1397/04/03 19:00","price":30032},{"date":"1397/04/03 19:20","price":30135},{"date":"1397/04/03 20:00","price":29670},{"date":"1397/04/03 21:10","price":28987}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399