کمترین: 
112
بیشترین: 
128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123
زمان: 
4/3 21:10
قیمت افغانی امروز 3 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":115},{"date":"1397/04/03 11:00","price":114},{"date":"1397/04/03 11:20","price":113},{"date":"1397/04/03 12:10","price":112},{"date":"1397/04/03 13:20","price":115},{"date":"1397/04/03 13:30","price":116},{"date":"1397/04/03 16:00","price":121},{"date":"1397/04/03 16:30","price":122},{"date":"1397/04/03 16:50","price":123},{"date":"1397/04/03 17:20","price":124},{"date":"1397/04/03 17:40","price":126},{"date":"1397/04/03 18:00","price":125},{"date":"1397/04/03 18:30","price":126},{"date":"1397/04/03 19:00","price":127},{"date":"1397/04/03 19:20","price":128},{"date":"1397/04/03 20:00","price":126},{"date":"1397/04/03 21:10","price":123}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399