کمترین: 
8084
بیشترین: 
9193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8843
زمان: 
4/3 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 تیر 1397 , 8843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":8275},{"date":"1397/04/03 11:00","price":8230},{"date":"1397/04/03 11:20","price":8185},{"date":"1397/04/03 12:10","price":8084},{"date":"1397/04/03 12:20","price":8113},{"date":"1397/04/03 13:20","price":8299},{"date":"1397/04/03 13:30","price":8379},{"date":"1397/04/03 14:00","price":8495},{"date":"1397/04/03 14:10","price":8436},{"date":"1397/04/03 14:20","price":8430},{"date":"1397/04/03 14:30","price":8323},{"date":"1397/04/03 14:40","price":8445},{"date":"1397/04/03 15:00","price":8556},{"date":"1397/04/03 15:10","price":8535},{"date":"1397/04/03 15:20","price":8565},{"date":"1397/04/03 15:30","price":8580},{"date":"1397/04/03 16:00","price":8702},{"date":"1397/04/03 16:20","price":8758},{"date":"1397/04/03 16:30","price":8780},{"date":"1397/04/03 16:40","price":8827},{"date":"1397/04/03 16:50","price":8872},{"date":"1397/04/03 17:10","price":8924},{"date":"1397/04/03 17:20","price":8918},{"date":"1397/04/03 17:30","price":8912},{"date":"1397/04/03 17:40","price":9065},{"date":"1397/04/03 17:50","price":9055},{"date":"1397/04/03 18:00","price":9034},{"date":"1397/04/03 18:10","price":9055},{"date":"1397/04/03 18:20","price":9040},{"date":"1397/04/03 18:30","price":9065},{"date":"1397/04/03 19:00","price":9162},{"date":"1397/04/03 19:20","price":9193},{"date":"1397/04/03 20:00","price":9051},{"date":"1397/04/03 21:10","price":8843}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399