کمترین: 
6023
بیشترین: 
6849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6588
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 3 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 تیر 1397 , 6588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":6165},{"date":"1397/04/03 11:00","price":6132},{"date":"1397/04/03 11:20","price":6098},{"date":"1397/04/03 12:10","price":6023},{"date":"1397/04/03 12:20","price":6044},{"date":"1397/04/03 13:20","price":6183},{"date":"1397/04/03 13:30","price":6244},{"date":"1397/04/03 14:00","price":6331},{"date":"1397/04/03 14:10","price":6286},{"date":"1397/04/03 14:20","price":6282},{"date":"1397/04/03 14:30","price":6202},{"date":"1397/04/03 14:40","price":6293},{"date":"1397/04/03 15:00","price":6376},{"date":"1397/04/03 15:10","price":6360},{"date":"1397/04/03 15:20","price":6383},{"date":"1397/04/03 15:30","price":6394},{"date":"1397/04/03 16:00","price":6483},{"date":"1397/04/03 16:20","price":6525},{"date":"1397/04/03 16:30","price":6542},{"date":"1397/04/03 16:40","price":6576},{"date":"1397/04/03 16:50","price":6610},{"date":"1397/04/03 17:10","price":6649},{"date":"1397/04/03 17:20","price":6644},{"date":"1397/04/03 17:30","price":6640},{"date":"1397/04/03 17:40","price":6754},{"date":"1397/04/03 17:50","price":6747},{"date":"1397/04/03 18:00","price":6731},{"date":"1397/04/03 18:10","price":6747},{"date":"1397/04/03 18:20","price":6735},{"date":"1397/04/03 18:30","price":6754},{"date":"1397/04/03 19:00","price":6826},{"date":"1397/04/03 19:20","price":6849},{"date":"1397/04/03 20:00","price":6744},{"date":"1397/04/03 21:10","price":6588}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399