کمترین: 
726
بیشترین: 
826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
794
زمان: 
4/3 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 3 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 تیر 1397 , 794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":743},{"date":"1397/04/03 11:00","price":739},{"date":"1397/04/03 11:20","price":735},{"date":"1397/04/03 12:10","price":726},{"date":"1397/04/03 12:20","price":729},{"date":"1397/04/03 13:20","price":746},{"date":"1397/04/03 13:30","price":753},{"date":"1397/04/03 14:00","price":763},{"date":"1397/04/03 14:10","price":758},{"date":"1397/04/03 14:20","price":757},{"date":"1397/04/03 14:30","price":748},{"date":"1397/04/03 14:40","price":759},{"date":"1397/04/03 15:00","price":769},{"date":"1397/04/03 15:10","price":767},{"date":"1397/04/03 15:20","price":770},{"date":"1397/04/03 15:30","price":771},{"date":"1397/04/03 16:00","price":782},{"date":"1397/04/03 16:20","price":787},{"date":"1397/04/03 16:30","price":789},{"date":"1397/04/03 16:40","price":793},{"date":"1397/04/03 16:50","price":797},{"date":"1397/04/03 17:10","price":802},{"date":"1397/04/03 17:20","price":801},{"date":"1397/04/03 17:40","price":814},{"date":"1397/04/03 17:50","price":813},{"date":"1397/04/03 18:00","price":812},{"date":"1397/04/03 18:10","price":813},{"date":"1397/04/03 18:20","price":812},{"date":"1397/04/03 18:30","price":814},{"date":"1397/04/03 19:00","price":823},{"date":"1397/04/03 19:20","price":826},{"date":"1397/04/03 20:00","price":813},{"date":"1397/04/03 21:10","price":794}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399