کمترین: 
1227
بیشترین: 
1395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1342
زمان: 
4/3 21:10
قیمت یوان چین امروز 3 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 تیر 1397 , 1342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":1256},{"date":"1397/04/03 11:00","price":1249},{"date":"1397/04/03 11:20","price":1242},{"date":"1397/04/03 12:10","price":1227},{"date":"1397/04/03 12:20","price":1231},{"date":"1397/04/03 13:20","price":1260},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1273},{"date":"1397/04/03 14:00","price":1291},{"date":"1397/04/03 14:10","price":1282},{"date":"1397/04/03 14:20","price":1281},{"date":"1397/04/03 14:30","price":1265},{"date":"1397/04/03 14:40","price":1283},{"date":"1397/04/03 15:00","price":1300},{"date":"1397/04/03 15:10","price":1297},{"date":"1397/04/03 15:20","price":1301},{"date":"1397/04/03 15:30","price":1304},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1321},{"date":"1397/04/03 16:20","price":1329},{"date":"1397/04/03 16:30","price":1333},{"date":"1397/04/03 16:40","price":1340},{"date":"1397/04/03 16:50","price":1347},{"date":"1397/04/03 17:10","price":1354},{"date":"1397/04/03 17:20","price":1353},{"date":"1397/04/03 17:40","price":1376},{"date":"1397/04/03 17:50","price":1374},{"date":"1397/04/03 18:00","price":1371},{"date":"1397/04/03 18:10","price":1374},{"date":"1397/04/03 18:20","price":1372},{"date":"1397/04/03 18:30","price":1376},{"date":"1397/04/03 19:00","price":1390},{"date":"1397/04/03 19:20","price":1395},{"date":"1397/04/03 20:00","price":1374},{"date":"1397/04/03 21:10","price":1342}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399