کمترین: 
2174
بیشترین: 
2472
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2378
زمان: 
4/3 21:10
قیمت درهم امارات امروز 3 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 تیر 1397 , 2378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":2225},{"date":"1397/04/03 11:00","price":2213},{"date":"1397/04/03 11:20","price":2201},{"date":"1397/04/03 12:10","price":2174},{"date":"1397/04/03 12:20","price":2182},{"date":"1397/04/03 13:20","price":2232},{"date":"1397/04/03 13:30","price":2255},{"date":"1397/04/03 14:00","price":2287},{"date":"1397/04/03 14:10","price":2270},{"date":"1397/04/03 14:20","price":2269},{"date":"1397/04/03 14:30","price":2240},{"date":"1397/04/03 14:40","price":2273},{"date":"1397/04/03 15:00","price":2303},{"date":"1397/04/03 15:10","price":2297},{"date":"1397/04/03 15:20","price":2305},{"date":"1397/04/03 15:30","price":2309},{"date":"1397/04/03 16:00","price":2340},{"date":"1397/04/03 16:20","price":2355},{"date":"1397/04/03 16:30","price":2361},{"date":"1397/04/03 16:40","price":2374},{"date":"1397/04/03 16:50","price":2386},{"date":"1397/04/03 17:10","price":2400},{"date":"1397/04/03 17:20","price":2398},{"date":"1397/04/03 17:30","price":2397},{"date":"1397/04/03 17:40","price":2438},{"date":"1397/04/03 17:50","price":2435},{"date":"1397/04/03 18:00","price":2430},{"date":"1397/04/03 18:10","price":2435},{"date":"1397/04/03 18:20","price":2431},{"date":"1397/04/03 18:30","price":2438},{"date":"1397/04/03 19:00","price":2464},{"date":"1397/04/03 19:20","price":2472},{"date":"1397/04/03 20:00","price":2441},{"date":"1397/04/03 20:10","price":2434},{"date":"1397/04/03 21:10","price":2378}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399