کمترین: 
10592
بیشترین: 
12045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11586
زمان: 
4/3 21:10
قیمت پوند امروز 3 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 3 تیر 1397 , 11586 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":10842},{"date":"1397/04/03 11:00","price":10784},{"date":"1397/04/03 11:20","price":10724},{"date":"1397/04/03 12:10","price":10592},{"date":"1397/04/03 12:20","price":10630},{"date":"1397/04/03 13:20","price":10874},{"date":"1397/04/03 13:30","price":10992},{"date":"1397/04/03 13:40","price":10982},{"date":"1397/04/03 14:00","price":11135},{"date":"1397/04/03 14:10","price":11056},{"date":"1397/04/03 14:20","price":11048},{"date":"1397/04/03 14:30","price":10909},{"date":"1397/04/03 14:40","price":11068},{"date":"1397/04/03 15:00","price":11214},{"date":"1397/04/03 15:10","price":11186},{"date":"1397/04/03 15:20","price":11226},{"date":"1397/04/03 15:30","price":11246},{"date":"1397/04/03 16:00","price":11402},{"date":"1397/04/03 16:20","price":11475},{"date":"1397/04/03 16:30","price":11504},{"date":"1397/04/03 16:40","price":11565},{"date":"1397/04/03 16:50","price":11625},{"date":"1397/04/03 17:10","price":11693},{"date":"1397/04/03 17:20","price":11685},{"date":"1397/04/03 17:30","price":11677},{"date":"1397/04/03 17:40","price":11877},{"date":"1397/04/03 17:50","price":11865},{"date":"1397/04/03 18:00","price":11837},{"date":"1397/04/03 18:10","price":11865},{"date":"1397/04/03 18:20","price":11845},{"date":"1397/04/03 18:30","price":11877},{"date":"1397/04/03 19:00","price":12004},{"date":"1397/04/03 19:20","price":12045},{"date":"1397/04/03 20:00","price":11860},{"date":"1397/04/03 21:10","price":11586}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399