کمترین: 
9303
بیشترین: 
10580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10177
زمان: 
4/3 21:10
قیمت یورو امروز 3 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 3 تیر 1397 , 10177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":9524},{"date":"1397/04/03 11:00","price":9472},{"date":"1397/04/03 11:20","price":9420},{"date":"1397/04/03 11:30","price":9423},{"date":"1397/04/03 12:10","price":9303},{"date":"1397/04/03 12:20","price":9337},{"date":"1397/04/03 13:20","price":9551},{"date":"1397/04/03 13:30","price":9655},{"date":"1397/04/03 14:00","price":9789},{"date":"1397/04/03 14:10","price":9720},{"date":"1397/04/03 14:20","price":9713},{"date":"1397/04/03 14:30","price":9591},{"date":"1397/04/03 14:40","price":9731},{"date":"1397/04/03 15:00","price":9859},{"date":"1397/04/03 15:10","price":9835},{"date":"1397/04/03 15:20","price":9870},{"date":"1397/04/03 15:30","price":9887},{"date":"1397/04/03 16:00","price":10015},{"date":"1397/04/03 16:20","price":10079},{"date":"1397/04/03 16:30","price":10105},{"date":"1397/04/03 16:40","price":10159},{"date":"1397/04/03 16:50","price":10211},{"date":"1397/04/03 17:10","price":10270},{"date":"1397/04/03 17:20","price":10263},{"date":"1397/04/03 17:30","price":10256},{"date":"1397/04/03 17:40","price":10432},{"date":"1397/04/03 17:50","price":10422},{"date":"1397/04/03 18:00","price":10397},{"date":"1397/04/03 18:10","price":10422},{"date":"1397/04/03 18:20","price":10404},{"date":"1397/04/03 18:30","price":10432},{"date":"1397/04/03 19:00","price":10544},{"date":"1397/04/03 19:20","price":10580},{"date":"1397/04/03 20:00","price":10417},{"date":"1397/04/03 21:10","price":10177}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399