کمترین: 
698500
بیشترین: 
730000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت ربع سکه امروز 2 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 730000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:48","price":698500},{"date":"1397/04/02 12:00","price":702000},{"date":"1397/04/02 12:24","price":706000},{"date":"1397/04/02 12:30","price":710000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":720000},{"date":"1397/04/02 18:00","price":721500},{"date":"1397/04/02 18:06","price":723000},{"date":"1397/04/02 18:18","price":724000},{"date":"1397/04/02 18:30","price":725000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":727500},{"date":"1397/04/02 19:00","price":730000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399