کمترین: 
928
بیشترین: 
998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
998
زمان: 
4/2 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 2 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 تیر 1397 , 998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":928},{"date":"1397/04/02 11:10","price":931},{"date":"1397/04/02 11:20","price":933},{"date":"1397/04/02 11:30","price":937},{"date":"1397/04/02 11:40","price":942},{"date":"1397/04/02 11:50","price":944},{"date":"1397/04/02 12:10","price":945},{"date":"1397/04/02 12:20","price":951},{"date":"1397/04/02 12:30","price":952},{"date":"1397/04/02 12:50","price":954},{"date":"1397/04/02 13:00","price":955},{"date":"1397/04/02 13:10","price":954},{"date":"1397/04/02 13:30","price":958},{"date":"1397/04/02 19:20","price":989},{"date":"1397/04/02 19:30","price":988},{"date":"1397/04/02 19:50","price":994},{"date":"1397/04/02 20:10","price":998}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399