کمترین: 
1174
بیشترین: 
1262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1262
زمان: 
4/2 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 2 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 تیر 1397 , 1262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":1174},{"date":"1397/04/02 11:20","price":1180},{"date":"1397/04/02 11:30","price":1185},{"date":"1397/04/02 11:40","price":1191},{"date":"1397/04/02 11:50","price":1193},{"date":"1397/04/02 12:10","price":1195},{"date":"1397/04/02 12:20","price":1203},{"date":"1397/04/02 12:30","price":1204},{"date":"1397/04/02 12:50","price":1206},{"date":"1397/04/02 13:00","price":1207},{"date":"1397/04/02 13:10","price":1208},{"date":"1397/04/02 13:30","price":1214},{"date":"1397/04/02 19:20","price":1251},{"date":"1397/04/02 19:30","price":1250},{"date":"1397/04/02 19:50","price":1256},{"date":"1397/04/02 20:10","price":1262}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399