کمترین: 
19667
بیشترین: 
21145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21145
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دینار بحرین امروز 2 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 تیر 1397 , 21145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":19667},{"date":"1397/04/02 11:20","price":19775},{"date":"1397/04/02 11:30","price":19850},{"date":"1397/04/02 11:40","price":19958},{"date":"1397/04/02 11:50","price":19997},{"date":"1397/04/02 12:10","price":20029},{"date":"1397/04/02 12:20","price":20157},{"date":"1397/04/02 12:30","price":20173},{"date":"1397/04/02 12:50","price":20209},{"date":"1397/04/02 13:00","price":20233},{"date":"1397/04/02 13:10","price":20257},{"date":"1397/04/02 13:30","price":20348},{"date":"1397/04/02 16:00","price":20351},{"date":"1397/04/02 16:10","price":20296},{"date":"1397/04/02 16:30","price":20348},{"date":"1397/04/02 16:40","price":20411},{"date":"1397/04/02 16:50","price":20424},{"date":"1397/04/02 17:10","price":20503},{"date":"1397/04/02 17:20","price":20595},{"date":"1397/04/02 17:30","price":20647},{"date":"1397/04/02 17:40","price":20602},{"date":"1397/04/02 17:50","price":20686},{"date":"1397/04/02 18:00","price":20746},{"date":"1397/04/02 18:10","price":20770},{"date":"1397/04/02 18:20","price":20862},{"date":"1397/04/02 18:30","price":20883},{"date":"1397/04/02 19:10","price":20898},{"date":"1397/04/02 19:20","price":20956},{"date":"1397/04/02 19:30","price":20940},{"date":"1397/04/02 19:50","price":21053},{"date":"1397/04/02 20:10","price":21145}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399