کمترین: 
2061
بیشترین: 
2216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2216
زمان: 
4/2 20:10
قیمت ریال قطر امروز 2 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 تیر 1397 , 2216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":2061},{"date":"1397/04/02 11:10","price":2067},{"date":"1397/04/02 11:20","price":2072},{"date":"1397/04/02 11:30","price":2080},{"date":"1397/04/02 11:40","price":2091},{"date":"1397/04/02 11:50","price":2096},{"date":"1397/04/02 12:10","price":2099},{"date":"1397/04/02 12:20","price":2111},{"date":"1397/04/02 12:50","price":2118},{"date":"1397/04/02 13:00","price":2120},{"date":"1397/04/02 13:10","price":2123},{"date":"1397/04/02 16:00","price":2133},{"date":"1397/04/02 16:10","price":2127},{"date":"1397/04/02 16:30","price":2132},{"date":"1397/04/02 16:40","price":2139},{"date":"1397/04/02 16:50","price":2140},{"date":"1397/04/02 17:10","price":2149},{"date":"1397/04/02 17:20","price":2158},{"date":"1397/04/02 17:30","price":2164},{"date":"1397/04/02 17:40","price":2159},{"date":"1397/04/02 17:50","price":2168},{"date":"1397/04/02 18:00","price":2174},{"date":"1397/04/02 18:10","price":2177},{"date":"1397/04/02 18:20","price":2186},{"date":"1397/04/02 18:30","price":2188},{"date":"1397/04/02 18:50","price":2192},{"date":"1397/04/02 19:10","price":2190},{"date":"1397/04/02 19:20","price":2196},{"date":"1397/04/02 19:30","price":2194},{"date":"1397/04/02 19:50","price":2206},{"date":"1397/04/02 20:10","price":2216}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399