کمترین: 
2004
بیشترین: 
2154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2154
زمان: 
4/2 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 2 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 تیر 1397 , 2154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":2004},{"date":"1397/04/02 11:10","price":2009},{"date":"1397/04/02 11:20","price":2015},{"date":"1397/04/02 11:30","price":2023},{"date":"1397/04/02 11:40","price":2034},{"date":"1397/04/02 11:50","price":2038},{"date":"1397/04/02 12:10","price":2041},{"date":"1397/04/02 12:20","price":2054},{"date":"1397/04/02 12:30","price":2055},{"date":"1397/04/02 12:50","price":2059},{"date":"1397/04/02 13:00","price":2062},{"date":"1397/04/02 13:10","price":2059},{"date":"1397/04/02 16:00","price":2069},{"date":"1397/04/02 16:10","price":2063},{"date":"1397/04/02 16:30","price":2069},{"date":"1397/04/02 16:40","price":2075},{"date":"1397/04/02 16:50","price":2076},{"date":"1397/04/02 17:10","price":2084},{"date":"1397/04/02 17:20","price":2094},{"date":"1397/04/02 17:30","price":2099},{"date":"1397/04/02 17:40","price":2094},{"date":"1397/04/02 17:50","price":2103},{"date":"1397/04/02 18:00","price":2109},{"date":"1397/04/02 18:10","price":2111},{"date":"1397/04/02 18:20","price":2121},{"date":"1397/04/02 18:30","price":2123},{"date":"1397/04/02 18:50","price":2127},{"date":"1397/04/02 19:10","price":2124},{"date":"1397/04/02 19:20","price":2135},{"date":"1397/04/02 19:30","price":2134},{"date":"1397/04/02 19:50","price":2145},{"date":"1397/04/02 20:10","price":2154}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399