کمترین: 
24911
بیشترین: 
26783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26783
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دینار کویت امروز 2 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 تیر 1397 , 26783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":24911},{"date":"1397/04/02 11:10","price":24981},{"date":"1397/04/02 11:20","price":25048},{"date":"1397/04/02 11:30","price":25144},{"date":"1397/04/02 11:40","price":25280},{"date":"1397/04/02 11:50","price":25330},{"date":"1397/04/02 12:10","price":25369},{"date":"1397/04/02 12:20","price":25532},{"date":"1397/04/02 12:30","price":25552},{"date":"1397/04/02 12:50","price":25598},{"date":"1397/04/02 13:00","price":25628},{"date":"1397/04/02 13:10","price":25486},{"date":"1397/04/02 13:30","price":25602},{"date":"1397/04/02 16:00","price":25605},{"date":"1397/04/02 16:10","price":25536},{"date":"1397/04/02 16:30","price":25602},{"date":"1397/04/02 16:40","price":25681},{"date":"1397/04/02 16:50","price":25697},{"date":"1397/04/02 17:10","price":25796},{"date":"1397/04/02 17:20","price":25912},{"date":"1397/04/02 17:30","price":25978},{"date":"1397/04/02 17:40","price":25922},{"date":"1397/04/02 17:50","price":26027},{"date":"1397/04/02 18:00","price":26103},{"date":"1397/04/02 18:10","price":26133},{"date":"1397/04/02 18:20","price":26248},{"date":"1397/04/02 18:30","price":26274},{"date":"1397/04/02 18:50","price":26324},{"date":"1397/04/02 19:10","price":26294},{"date":"1397/04/02 19:20","price":26544},{"date":"1397/04/02 19:30","price":26524},{"date":"1397/04/02 19:50","price":26667},{"date":"1397/04/02 20:10","price":26783}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399