کمترین: 
2044
بیشترین: 
2197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2197
زمان: 
4/2 20:10
قیمت درهم امارات امروز 2 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 تیر 1397 , 2197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":2044},{"date":"1397/04/02 11:20","price":2055},{"date":"1397/04/02 11:30","price":2063},{"date":"1397/04/02 11:40","price":2074},{"date":"1397/04/02 11:50","price":2078},{"date":"1397/04/02 12:10","price":2081},{"date":"1397/04/02 12:20","price":2095},{"date":"1397/04/02 12:30","price":2096},{"date":"1397/04/02 12:50","price":2100},{"date":"1397/04/02 13:00","price":2102},{"date":"1397/04/02 13:10","price":2104},{"date":"1397/04/02 13:30","price":2114},{"date":"1397/04/02 19:20","price":2178},{"date":"1397/04/02 19:30","price":2176},{"date":"1397/04/02 19:50","price":2188},{"date":"1397/04/02 20:10","price":2197}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399