کمترین: 
9958
بیشترین: 
10706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10706
زمان: 
4/2 20:10
قیمت پوند امروز 2 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 2 تیر 1397 , 10706 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":9958},{"date":"1397/04/02 11:20","price":10012},{"date":"1397/04/02 11:30","price":10050},{"date":"1397/04/02 11:40","price":10105},{"date":"1397/04/02 11:50","price":10125},{"date":"1397/04/02 12:10","price":10141},{"date":"1397/04/02 12:20","price":10206},{"date":"1397/04/02 12:30","price":10214},{"date":"1397/04/02 12:50","price":10232},{"date":"1397/04/02 13:00","price":10244},{"date":"1397/04/02 13:10","price":10256},{"date":"1397/04/02 13:30","price":10302},{"date":"1397/04/02 16:00","price":10304},{"date":"1397/04/02 16:10","price":10276},{"date":"1397/04/02 16:30","price":10302},{"date":"1397/04/02 16:40","price":10334},{"date":"1397/04/02 16:50","price":10341},{"date":"1397/04/02 17:10","price":10381},{"date":"1397/04/02 17:20","price":10427},{"date":"1397/04/02 17:30","price":10454},{"date":"1397/04/02 17:40","price":10431},{"date":"1397/04/02 17:50","price":10474},{"date":"1397/04/02 18:00","price":10504},{"date":"1397/04/02 18:10","price":10516},{"date":"1397/04/02 18:20","price":10562},{"date":"1397/04/02 18:30","price":10573},{"date":"1397/04/02 18:50","price":10593},{"date":"1397/04/02 19:10","price":10581},{"date":"1397/04/02 19:20","price":10610},{"date":"1397/04/02 19:30","price":10602},{"date":"1397/04/02 19:50","price":10659},{"date":"1397/04/02 20:10","price":10706}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399