کمترین: 
8746
بیشترین: 
9404
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9404
زمان: 
4/2 20:10
قیمت یورو امروز 2 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 2 تیر 1397 , 9404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":8746},{"date":"1397/04/02 11:20","price":8794},{"date":"1397/04/02 11:30","price":8828},{"date":"1397/04/02 11:40","price":8876},{"date":"1397/04/02 11:50","price":8893},{"date":"1397/04/02 12:10","price":8907},{"date":"1397/04/02 12:20","price":8964},{"date":"1397/04/02 12:30","price":8971},{"date":"1397/04/02 12:50","price":8988},{"date":"1397/04/02 13:00","price":8998},{"date":"1397/04/02 13:10","price":9011},{"date":"1397/04/02 13:30","price":9049},{"date":"1397/04/02 16:00","price":9053},{"date":"1397/04/02 16:10","price":9029},{"date":"1397/04/02 16:30","price":9052},{"date":"1397/04/02 16:40","price":9080},{"date":"1397/04/02 16:50","price":9086},{"date":"1397/04/02 17:10","price":9121},{"date":"1397/04/02 17:20","price":9161},{"date":"1397/04/02 17:30","price":9185},{"date":"1397/04/02 17:40","price":9165},{"date":"1397/04/02 17:50","price":9202},{"date":"1397/04/02 18:00","price":9229},{"date":"1397/04/02 18:10","price":9240},{"date":"1397/04/02 18:20","price":9280},{"date":"1397/04/02 18:30","price":9290},{"date":"1397/04/02 18:50","price":9307},{"date":"1397/04/02 19:10","price":9297},{"date":"1397/04/02 19:20","price":9320},{"date":"1397/04/02 19:30","price":9313},{"date":"1397/04/02 19:50","price":9363},{"date":"1397/04/02 20:10","price":9404}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399