کمترین: 
2.1228
بیشترین: 
2.1267
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1267
زمان: 
4/2 02:00
قیمت نفت کوره امروز 2 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 2.1267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:08","price":2.1228},{"date":"1397/04/02 00:32","price":2.125},{"date":"1397/04/02 01:00","price":2.1244},{"date":"1397/04/02 01:32","price":2.1247},{"date":"1397/04/02 02:00","price":2.1267}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399