کمترین: 
68.8
بیشترین: 
69.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.25
زمان: 
4/2 02:00
قیمت نفت سبک امروز 2 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 تیر 1397 , 69.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:00","price":68.8},{"date":"1397/04/02 00:08","price":68.8},{"date":"1397/04/02 00:32","price":69.16},{"date":"1397/04/02 01:00","price":69.36},{"date":"1397/04/02 01:32","price":69.28},{"date":"1397/04/02 02:00","price":69.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399