کمترین: 
1135000
بیشترین: 
1146900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143800
زمان: 
4/1 23:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 1 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 1 تیر 1397 , 1143800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 11:55","price":1137200},{"date":"1397/04/01 12:05","price":1138100},{"date":"1397/04/01 12:35","price":1135900},{"date":"1397/04/01 12:55","price":1135000},{"date":"1397/04/01 13:15","price":1135900},{"date":"1397/04/01 13:45","price":1137200},{"date":"1397/04/01 14:10","price":1138500},{"date":"1397/04/01 16:20","price":1139400},{"date":"1397/04/01 16:25","price":1142500},{"date":"1397/04/01 16:45","price":1144700},{"date":"1397/04/01 17:00","price":1146900},{"date":"1397/04/01 17:05","price":1146100},{"date":"1397/04/01 17:10","price":1145200},{"date":"1397/04/01 17:20","price":1144700},{"date":"1397/04/01 17:25","price":1146100},{"date":"1397/04/01 17:50","price":1144700},{"date":"1397/04/01 17:55","price":1146100},{"date":"1397/04/01 18:20","price":1144700},{"date":"1397/04/01 18:55","price":1146100},{"date":"1397/04/01 19:20","price":1145200},{"date":"1397/04/01 20:05","price":1146100},{"date":"1397/04/01 20:50","price":1145200},{"date":"1397/04/01 21:45","price":1144700},{"date":"1397/04/01 23:00","price":1143800}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399