کمترین: 
2046
بیشترین: 
2068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2063
زمان: 
4/1 19:50
قیمت ریال قطر امروز 1 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 تیر 1397 , 2063 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:30","price":2056},{"date":"1397/04/01 10:40","price":2055},{"date":"1397/04/01 11:00","price":2056},{"date":"1397/04/01 11:20","price":2055},{"date":"1397/04/01 11:30","price":2054},{"date":"1397/04/01 11:50","price":2053},{"date":"1397/04/01 12:00","price":2054},{"date":"1397/04/01 12:10","price":2049},{"date":"1397/04/01 12:30","price":2052},{"date":"1397/04/01 12:50","price":2048},{"date":"1397/04/01 13:00","price":2046},{"date":"1397/04/01 13:20","price":2048},{"date":"1397/04/01 13:50","price":2049},{"date":"1397/04/01 14:00","price":2048},{"date":"1397/04/01 14:10","price":2051},{"date":"1397/04/01 14:30","price":2050},{"date":"1397/04/01 14:40","price":2051},{"date":"1397/04/01 14:50","price":2052},{"date":"1397/04/01 15:00","price":2053},{"date":"1397/04/01 15:10","price":2052},{"date":"1397/04/01 15:40","price":2051},{"date":"1397/04/01 15:50","price":2052},{"date":"1397/04/01 16:30","price":2057},{"date":"1397/04/01 16:40","price":2059},{"date":"1397/04/01 16:50","price":2062},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2063},{"date":"1397/04/01 17:10","price":2065},{"date":"1397/04/01 17:20","price":2064},{"date":"1397/04/01 17:30","price":2066},{"date":"1397/04/01 17:40","price":2068},{"date":"1397/04/01 17:50","price":2062},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2067},{"date":"1397/04/01 18:20","price":2068},{"date":"1397/04/01 18:40","price":2063},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2062},{"date":"1397/04/01 19:10","price":2064},{"date":"1397/04/01 19:20","price":2061},{"date":"1397/04/01 19:30","price":2062},{"date":"1397/04/01 19:50","price":2063}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399