کمترین: 
4359
بیشترین: 
4407
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4398
زمان: 
4/1 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 تیر 1397 , 4398 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":4378},{"date":"1397/04/01 10:30","price":4379},{"date":"1397/04/01 11:10","price":4378},{"date":"1397/04/01 11:20","price":4376},{"date":"1397/04/01 11:30","price":4374},{"date":"1397/04/01 11:40","price":4375},{"date":"1397/04/01 11:50","price":4371},{"date":"1397/04/01 12:00","price":4363},{"date":"1397/04/01 12:10","price":4367},{"date":"1397/04/01 12:20","price":4366},{"date":"1397/04/01 12:30","price":4370},{"date":"1397/04/01 12:40","price":4363},{"date":"1397/04/01 12:50","price":4364},{"date":"1397/04/01 13:00","price":4359},{"date":"1397/04/01 13:20","price":4363},{"date":"1397/04/01 13:30","price":4362},{"date":"1397/04/01 13:40","price":4360},{"date":"1397/04/01 13:50","price":4363},{"date":"1397/04/01 14:10","price":4369},{"date":"1397/04/01 14:30","price":4367},{"date":"1397/04/01 14:50","price":4371},{"date":"1397/04/01 15:00","price":4372},{"date":"1397/04/01 15:30","price":4371},{"date":"1397/04/01 15:40","price":4369},{"date":"1397/04/01 15:50","price":4370},{"date":"1397/04/01 16:10","price":4371},{"date":"1397/04/01 16:20","price":4374},{"date":"1397/04/01 16:30","price":4385},{"date":"1397/04/01 16:50","price":4392},{"date":"1397/04/01 17:00","price":4404},{"date":"1397/04/01 17:10","price":4397},{"date":"1397/04/01 17:20","price":4398},{"date":"1397/04/01 17:30","price":4401},{"date":"1397/04/01 17:40","price":4407},{"date":"1397/04/01 17:50","price":4392},{"date":"1397/04/01 18:00","price":4403},{"date":"1397/04/01 18:10","price":4402},{"date":"1397/04/01 18:20","price":4403},{"date":"1397/04/01 18:40","price":4394},{"date":"1397/04/01 18:50","price":4395},{"date":"1397/04/01 19:00","price":4399},{"date":"1397/04/01 19:10","price":4395},{"date":"1397/04/01 19:20","price":4391},{"date":"1397/04/01 19:30","price":4392},{"date":"1397/04/01 19:40","price":4394},{"date":"1397/04/01 19:50","price":4395},{"date":"1397/04/01 20:00","price":4394},{"date":"1397/04/01 20:10","price":4398}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400