کمترین: 
5497
بیشترین: 
5546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5528
زمان: 
4/1 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 تیر 1397 , 5528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":5523},{"date":"1397/04/01 10:40","price":5521},{"date":"1397/04/01 11:00","price":5522},{"date":"1397/04/01 11:10","price":5524},{"date":"1397/04/01 11:20","price":5521},{"date":"1397/04/01 11:30","price":5523},{"date":"1397/04/01 11:50","price":5521},{"date":"1397/04/01 12:00","price":5523},{"date":"1397/04/01 12:10","price":5509},{"date":"1397/04/01 12:20","price":5513},{"date":"1397/04/01 12:30","price":5514},{"date":"1397/04/01 12:40","price":5515},{"date":"1397/04/01 12:50","price":5502},{"date":"1397/04/01 13:00","price":5497},{"date":"1397/04/01 13:20","price":5499},{"date":"1397/04/01 13:30","price":5500},{"date":"1397/04/01 13:40","price":5501},{"date":"1397/04/01 13:50","price":5503},{"date":"1397/04/01 14:10","price":5509},{"date":"1397/04/01 14:30","price":5507},{"date":"1397/04/01 14:50","price":5508},{"date":"1397/04/01 15:20","price":5506},{"date":"1397/04/01 15:30","price":5504},{"date":"1397/04/01 15:40","price":5501},{"date":"1397/04/01 16:10","price":5503},{"date":"1397/04/01 16:20","price":5508},{"date":"1397/04/01 16:30","price":5518},{"date":"1397/04/01 16:40","price":5523},{"date":"1397/04/01 16:50","price":5532},{"date":"1397/04/01 17:00","price":5534},{"date":"1397/04/01 17:10","price":5536},{"date":"1397/04/01 17:30","price":5542},{"date":"1397/04/01 17:40","price":5544},{"date":"1397/04/01 17:50","price":5531},{"date":"1397/04/01 18:00","price":5543},{"date":"1397/04/01 18:20","price":5546},{"date":"1397/04/01 18:40","price":5533},{"date":"1397/04/01 19:00","price":5539},{"date":"1397/04/01 19:10","price":5533},{"date":"1397/04/01 19:20","price":5526},{"date":"1397/04/01 19:30","price":5527},{"date":"1397/04/01 19:50","price":5530},{"date":"1397/04/01 20:00","price":5527},{"date":"1397/04/01 20:10","price":5528}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399