کمترین: 
921
بیشترین: 
930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
927
زمان: 
4/1 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 تیر 1397 , 927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":924},{"date":"1397/04/01 10:30","price":925},{"date":"1397/04/01 10:40","price":924},{"date":"1397/04/01 11:10","price":925},{"date":"1397/04/01 11:20","price":924},{"date":"1397/04/01 11:50","price":923},{"date":"1397/04/01 12:00","price":926},{"date":"1397/04/01 12:10","price":923},{"date":"1397/04/01 12:20","price":924},{"date":"1397/04/01 12:50","price":921},{"date":"1397/04/01 13:20","price":922},{"date":"1397/04/01 13:30","price":921},{"date":"1397/04/01 13:40","price":922},{"date":"1397/04/01 13:50","price":923},{"date":"1397/04/01 14:00","price":922},{"date":"1397/04/01 14:10","price":923},{"date":"1397/04/01 14:30","price":924},{"date":"1397/04/01 14:40","price":923},{"date":"1397/04/01 14:50","price":922},{"date":"1397/04/01 15:00","price":921},{"date":"1397/04/01 15:50","price":922},{"date":"1397/04/01 16:20","price":921},{"date":"1397/04/01 16:30","price":924},{"date":"1397/04/01 16:40","price":926},{"date":"1397/04/01 16:50","price":927},{"date":"1397/04/01 17:00","price":928},{"date":"1397/04/01 17:30","price":929},{"date":"1397/04/01 17:40","price":930},{"date":"1397/04/01 17:50","price":927},{"date":"1397/04/01 18:00","price":929},{"date":"1397/04/01 18:10","price":930},{"date":"1397/04/01 18:40","price":928},{"date":"1397/04/01 18:50","price":927},{"date":"1397/04/01 19:00","price":928},{"date":"1397/04/01 19:10","price":927},{"date":"1397/04/01 19:20","price":925},{"date":"1397/04/01 19:30","price":926},{"date":"1397/04/01 19:50","price":925},{"date":"1397/04/01 20:00","price":926},{"date":"1397/04/01 20:10","price":927}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399