کمترین: 
1165
بیشترین: 
1178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1172
زمان: 
4/1 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 1 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 تیر 1397 , 1172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":1169},{"date":"1397/04/01 10:40","price":1168},{"date":"1397/04/01 11:10","price":1169},{"date":"1397/04/01 11:20","price":1168},{"date":"1397/04/01 11:40","price":1169},{"date":"1397/04/01 11:50","price":1168},{"date":"1397/04/01 12:00","price":1171},{"date":"1397/04/01 12:10","price":1167},{"date":"1397/04/01 12:20","price":1168},{"date":"1397/04/01 12:30","price":1169},{"date":"1397/04/01 12:40","price":1166},{"date":"1397/04/01 13:00","price":1165},{"date":"1397/04/01 13:20","price":1166},{"date":"1397/04/01 13:40","price":1167},{"date":"1397/04/01 13:50","price":1168},{"date":"1397/04/01 14:10","price":1169},{"date":"1397/04/01 14:50","price":1167},{"date":"1397/04/01 15:10","price":1168},{"date":"1397/04/01 15:20","price":1167},{"date":"1397/04/01 16:20","price":1168},{"date":"1397/04/01 16:30","price":1170},{"date":"1397/04/01 16:40","price":1172},{"date":"1397/04/01 16:50","price":1173},{"date":"1397/04/01 17:00","price":1175},{"date":"1397/04/01 17:30","price":1176},{"date":"1397/04/01 17:40","price":1177},{"date":"1397/04/01 17:50","price":1173},{"date":"1397/04/01 18:00","price":1177},{"date":"1397/04/01 18:10","price":1178},{"date":"1397/04/01 18:20","price":1177},{"date":"1397/04/01 18:40","price":1175},{"date":"1397/04/01 18:50","price":1174},{"date":"1397/04/01 19:00","price":1175},{"date":"1397/04/01 19:10","price":1172},{"date":"1397/04/01 19:20","price":1171},{"date":"1397/04/01 19:30","price":1172},{"date":"1397/04/01 19:40","price":1173},{"date":"1397/04/01 20:00","price":1172}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399