کمترین: 
1988
بیشترین: 
2010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2006
زمان: 
4/1 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 تیر 1397 , 2006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":1998},{"date":"1397/04/01 10:30","price":1999},{"date":"1397/04/01 10:40","price":1998},{"date":"1397/04/01 11:00","price":1999},{"date":"1397/04/01 11:20","price":1997},{"date":"1397/04/01 11:50","price":1995},{"date":"1397/04/01 12:10","price":1993},{"date":"1397/04/01 12:20","price":1991},{"date":"1397/04/01 12:30","price":1994},{"date":"1397/04/01 12:40","price":1991},{"date":"1397/04/01 13:00","price":1988},{"date":"1397/04/01 13:20","price":1990},{"date":"1397/04/01 13:30","price":1991},{"date":"1397/04/01 13:40","price":1988},{"date":"1397/04/01 13:50","price":1991},{"date":"1397/04/01 14:10","price":1992},{"date":"1397/04/01 14:40","price":1993},{"date":"1397/04/01 14:50","price":1995},{"date":"1397/04/01 15:20","price":1994},{"date":"1397/04/01 15:40","price":1993},{"date":"1397/04/01 15:50","price":1994},{"date":"1397/04/01 16:20","price":1995},{"date":"1397/04/01 16:30","price":2001},{"date":"1397/04/01 16:50","price":2003},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2009},{"date":"1397/04/01 17:10","price":2006},{"date":"1397/04/01 17:20","price":2005},{"date":"1397/04/01 17:30","price":2008},{"date":"1397/04/01 17:40","price":2010},{"date":"1397/04/01 17:50","price":2004},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2008},{"date":"1397/04/01 18:10","price":2007},{"date":"1397/04/01 18:20","price":2009},{"date":"1397/04/01 18:40","price":2005},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2007},{"date":"1397/04/01 19:10","price":2005},{"date":"1397/04/01 19:20","price":2003},{"date":"1397/04/01 19:30","price":2004},{"date":"1397/04/01 19:50","price":2005},{"date":"1397/04/01 20:00","price":2004},{"date":"1397/04/01 20:10","price":2006}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399