کمترین: 
7534
بیشترین: 
7609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7595
زمان: 
4/1 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 تیر 1397 , 7595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":7564},{"date":"1397/04/01 10:30","price":7565},{"date":"1397/04/01 10:40","price":7562},{"date":"1397/04/01 11:00","price":7565},{"date":"1397/04/01 11:10","price":7563},{"date":"1397/04/01 11:20","price":7564},{"date":"1397/04/01 11:30","price":7559},{"date":"1397/04/01 11:40","price":7561},{"date":"1397/04/01 11:50","price":7554},{"date":"1397/04/01 12:00","price":7564},{"date":"1397/04/01 12:10","price":7544},{"date":"1397/04/01 12:20","price":7549},{"date":"1397/04/01 12:30","price":7553},{"date":"1397/04/01 12:40","price":7542},{"date":"1397/04/01 12:50","price":7538},{"date":"1397/04/01 13:00","price":7534},{"date":"1397/04/01 13:20","price":7541},{"date":"1397/04/01 13:30","price":7540},{"date":"1397/04/01 13:40","price":7539},{"date":"1397/04/01 14:00","price":7542},{"date":"1397/04/01 14:10","price":7550},{"date":"1397/04/01 14:30","price":7546},{"date":"1397/04/01 14:40","price":7549},{"date":"1397/04/01 14:50","price":7552},{"date":"1397/04/01 15:20","price":7550},{"date":"1397/04/01 15:30","price":7549},{"date":"1397/04/01 15:40","price":7547},{"date":"1397/04/01 15:50","price":7545},{"date":"1397/04/01 16:10","price":7544},{"date":"1397/04/01 16:20","price":7555},{"date":"1397/04/01 16:30","price":7567},{"date":"1397/04/01 16:40","price":7582},{"date":"1397/04/01 16:50","price":7587},{"date":"1397/04/01 17:00","price":7595},{"date":"1397/04/01 17:20","price":7597},{"date":"1397/04/01 17:30","price":7608},{"date":"1397/04/01 17:40","price":7603},{"date":"1397/04/01 17:50","price":7584},{"date":"1397/04/01 18:00","price":7609},{"date":"1397/04/01 18:10","price":7604},{"date":"1397/04/01 18:20","price":7609},{"date":"1397/04/01 18:40","price":7590},{"date":"1397/04/01 19:00","price":7596},{"date":"1397/04/01 19:10","price":7588},{"date":"1397/04/01 19:20","price":7581},{"date":"1397/04/01 19:30","price":7593},{"date":"1397/04/01 19:40","price":7591},{"date":"1397/04/01 19:50","price":7594},{"date":"1397/04/01 20:00","price":7592},{"date":"1397/04/01 20:10","price":7595}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399