کمترین: 
5143
بیشترین: 
5196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5182
زمان: 
4/1 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 1 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 1 تیر 1397 , 5182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":5174},{"date":"1397/04/01 10:30","price":5172},{"date":"1397/04/01 10:40","price":5169},{"date":"1397/04/01 11:00","price":5165},{"date":"1397/04/01 11:10","price":5166},{"date":"1397/04/01 11:20","price":5163},{"date":"1397/04/01 11:30","price":5162},{"date":"1397/04/01 11:40","price":5165},{"date":"1397/04/01 12:00","price":5164},{"date":"1397/04/01 12:10","price":5153},{"date":"1397/04/01 12:20","price":5155},{"date":"1397/04/01 12:30","price":5160},{"date":"1397/04/01 12:40","price":5151},{"date":"1397/04/01 12:50","price":5147},{"date":"1397/04/01 13:00","price":5143},{"date":"1397/04/01 13:20","price":5148},{"date":"1397/04/01 13:40","price":5153},{"date":"1397/04/01 13:50","price":5157},{"date":"1397/04/01 14:00","price":5159},{"date":"1397/04/01 14:10","price":5162},{"date":"1397/04/01 14:30","price":5164},{"date":"1397/04/01 14:40","price":5162},{"date":"1397/04/01 14:50","price":5158},{"date":"1397/04/01 15:00","price":5161},{"date":"1397/04/01 15:20","price":5157},{"date":"1397/04/01 15:30","price":5156},{"date":"1397/04/01 15:50","price":5158},{"date":"1397/04/01 16:10","price":5157},{"date":"1397/04/01 16:20","price":5160},{"date":"1397/04/01 16:30","price":5171},{"date":"1397/04/01 16:40","price":5178},{"date":"1397/04/01 16:50","price":5185},{"date":"1397/04/01 17:00","price":5186},{"date":"1397/04/01 17:10","price":5188},{"date":"1397/04/01 17:20","price":5190},{"date":"1397/04/01 17:30","price":5194},{"date":"1397/04/01 17:50","price":5185},{"date":"1397/04/01 18:00","price":5194},{"date":"1397/04/01 18:10","price":5196},{"date":"1397/04/01 18:20","price":5195},{"date":"1397/04/01 18:40","price":5183},{"date":"1397/04/01 18:50","price":5186},{"date":"1397/04/01 19:00","price":5190},{"date":"1397/04/01 19:10","price":5185},{"date":"1397/04/01 19:20","price":5178},{"date":"1397/04/01 19:40","price":5181},{"date":"1397/04/01 19:50","price":5183},{"date":"1397/04/01 20:00","price":5181},{"date":"1397/04/01 20:10","price":5182}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399