کمترین: 
5526
بیشترین: 
5603
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5579
زمان: 
4/1 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 1 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 تیر 1397 , 5579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":5544},{"date":"1397/04/01 10:30","price":5541},{"date":"1397/04/01 10:40","price":5539},{"date":"1397/04/01 11:10","price":5538},{"date":"1397/04/01 11:20","price":5536},{"date":"1397/04/01 11:30","price":5539},{"date":"1397/04/01 11:50","price":5537},{"date":"1397/04/01 12:00","price":5542},{"date":"1397/04/01 12:10","price":5529},{"date":"1397/04/01 12:20","price":5533},{"date":"1397/04/01 12:30","price":5537},{"date":"1397/04/01 12:40","price":5528},{"date":"1397/04/01 12:50","price":5529},{"date":"1397/04/01 13:00","price":5526},{"date":"1397/04/01 13:20","price":5536},{"date":"1397/04/01 13:30","price":5535},{"date":"1397/04/01 13:50","price":5542},{"date":"1397/04/01 14:00","price":5547},{"date":"1397/04/01 14:10","price":5553},{"date":"1397/04/01 15:20","price":5551},{"date":"1397/04/01 15:30","price":5550},{"date":"1397/04/01 15:50","price":5549},{"date":"1397/04/01 16:10","price":5547},{"date":"1397/04/01 16:20","price":5553},{"date":"1397/04/01 16:30","price":5565},{"date":"1397/04/01 16:40","price":5571},{"date":"1397/04/01 16:50","price":5579},{"date":"1397/04/01 17:00","price":5587},{"date":"1397/04/01 17:10","price":5585},{"date":"1397/04/01 17:20","price":5587},{"date":"1397/04/01 17:30","price":5595},{"date":"1397/04/01 17:40","price":5596},{"date":"1397/04/01 17:50","price":5579},{"date":"1397/04/01 18:00","price":5601},{"date":"1397/04/01 18:10","price":5603},{"date":"1397/04/01 18:20","price":5595},{"date":"1397/04/01 18:40","price":5581},{"date":"1397/04/01 18:50","price":5585},{"date":"1397/04/01 19:00","price":5591},{"date":"1397/04/01 19:10","price":5584},{"date":"1397/04/01 19:20","price":5576},{"date":"1397/04/01 19:30","price":5574},{"date":"1397/04/01 19:40","price":5578},{"date":"1397/04/01 19:50","price":5579},{"date":"1397/04/01 20:00","price":5581},{"date":"1397/04/01 20:10","price":5579}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399