کمترین: 
5607
بیشترین: 
5670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5635
زمان: 
4/1 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 1 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 تیر 1397 , 5635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":5633},{"date":"1397/04/01 10:40","price":5632},{"date":"1397/04/01 11:00","price":5631},{"date":"1397/04/01 11:20","price":5628},{"date":"1397/04/01 11:30","price":5629},{"date":"1397/04/01 11:40","price":5633},{"date":"1397/04/01 11:50","price":5625},{"date":"1397/04/01 12:00","price":5628},{"date":"1397/04/01 12:10","price":5616},{"date":"1397/04/01 12:20","price":5618},{"date":"1397/04/01 12:30","price":5621},{"date":"1397/04/01 12:40","price":5612},{"date":"1397/04/01 13:00","price":5607},{"date":"1397/04/01 13:20","price":5611},{"date":"1397/04/01 13:30","price":5613},{"date":"1397/04/01 13:40","price":5609},{"date":"1397/04/01 13:50","price":5616},{"date":"1397/04/01 14:00","price":5620},{"date":"1397/04/01 14:10","price":5634},{"date":"1397/04/01 14:30","price":5633},{"date":"1397/04/01 14:40","price":5629},{"date":"1397/04/01 14:50","price":5627},{"date":"1397/04/01 15:00","price":5628},{"date":"1397/04/01 15:10","price":5627},{"date":"1397/04/01 15:20","price":5633},{"date":"1397/04/01 15:30","price":5629},{"date":"1397/04/01 15:40","price":5631},{"date":"1397/04/01 15:50","price":5629},{"date":"1397/04/01 16:10","price":5633},{"date":"1397/04/01 16:20","price":5629},{"date":"1397/04/01 16:30","price":5645},{"date":"1397/04/01 16:40","price":5644},{"date":"1397/04/01 16:50","price":5658},{"date":"1397/04/01 17:00","price":5670},{"date":"1397/04/01 17:10","price":5627},{"date":"1397/04/01 17:20","price":5635},{"date":"1397/04/01 17:30","price":5645},{"date":"1397/04/01 17:40","price":5649},{"date":"1397/04/01 17:50","price":5656},{"date":"1397/04/01 18:00","price":5653},{"date":"1397/04/01 18:10","price":5650},{"date":"1397/04/01 18:20","price":5653},{"date":"1397/04/01 18:40","price":5640},{"date":"1397/04/01 19:00","price":5646},{"date":"1397/04/01 19:10","price":5638},{"date":"1397/04/01 19:20","price":5630},{"date":"1397/04/01 19:30","price":5633},{"date":"1397/04/01 19:40","price":5635},{"date":"1397/04/01 19:50","price":5634},{"date":"1397/04/01 20:00","price":5636},{"date":"1397/04/01 20:10","price":5635}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399