کمترین: 
2029
بیشترین: 
2050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2045
زمان: 
4/1 20:10
قیمت درهم امارات امروز 1 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 تیر 1397 , 2045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 10:20","price":2040},{"date":"1397/04/01 10:30","price":2039},{"date":"1397/04/01 10:40","price":2038},{"date":"1397/04/01 11:00","price":2039},{"date":"1397/04/01 11:20","price":2037},{"date":"1397/04/01 11:50","price":2035},{"date":"1397/04/01 12:00","price":2037},{"date":"1397/04/01 12:10","price":2032},{"date":"1397/04/01 12:20","price":2033},{"date":"1397/04/01 12:30","price":2034},{"date":"1397/04/01 12:40","price":2035},{"date":"1397/04/01 12:50","price":2031},{"date":"1397/04/01 13:00","price":2029},{"date":"1397/04/01 13:20","price":2031},{"date":"1397/04/01 14:10","price":2034},{"date":"1397/04/01 14:50","price":2035},{"date":"1397/04/01 16:30","price":2040},{"date":"1397/04/01 16:40","price":2042},{"date":"1397/04/01 16:50","price":2045},{"date":"1397/04/01 17:00","price":2047},{"date":"1397/04/01 17:10","price":2048},{"date":"1397/04/01 17:20","price":2047},{"date":"1397/04/01 17:30","price":2050},{"date":"1397/04/01 17:50","price":2045},{"date":"1397/04/01 18:00","price":2050},{"date":"1397/04/01 18:10","price":2049},{"date":"1397/04/01 18:20","price":2050},{"date":"1397/04/01 18:40","price":2045},{"date":"1397/04/01 18:50","price":2046},{"date":"1397/04/01 19:00","price":2049},{"date":"1397/04/01 19:10","price":2047},{"date":"1397/04/01 19:20","price":2044},{"date":"1397/04/01 19:30","price":2046},{"date":"1397/04/01 20:10","price":2045}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399